notulen1.gif

Notulen Algemene Ledenvergadering

13 jan 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING

MHC FLEVOLAND DRONTEN

 

Datum : Vrijdag 23 november 2018

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Clubhuis MHC Flevoland Dronten

Bestuur aanwezig.

 

Opening

De voorzitter heet iedereen aanwezig van harte welkom.

 

Notulen ALV 2017

Er zijn geen vragen/opmerkingen. Hiermee zijn de notulen van 24-11-17 vastgesteld.

 

Algemeen Jaarverslag

De voorzitter laat weten dat 2017-2018 een mooi jaar is geweest in vele opzichten. Het bestuur is trots op commissies en vrijwilligers. Kijk naar het jubileumfeest, naar de voorbereidingen tot het realiseren van het waterveld. De acties die daarvoor reeds op touw zijn gezet. Kijkend naar het nieuwe jaar gaan we verdere uitvoering gegeven aan het beleidsplan. Er is een nieuwe commissie ingericht op basis van onderkende problematiek, de wervingscommissie. M.T. en C.M.gaan dit opzetten, waar we ontzettend blij mee zijn. Tevens zorgen M.B. en de voorzitter ervoor de relatie met gemeente verder wordt geïntensiveerd.

 

TC commissie:

De voorzitter van de TC presenteert de sheets t.a.v. de technische commissie. Er wordt uitleg gegeven wie er allemaal in deze commissie zit en wat zijn of haar taak is. Vz TC laat weten dat er met een Theo-trainins app gewerkt wordt voor de trainers. Dit wordt als heel prettig ervaren. Er zijn wel vacatures ontstaan binnen de TC waaronder vrijwilligers voor het speler-volg-systeem. M.K. biedt zich aan! Dank daarvoor. Er wordt door G.K. verder nader uitleg gegeven over het speler-volg-systeem.

LET OP!!! Er zijn vacatures bij de TC commissie – Wie wil helpen?

 • Speler-volg-systeem beoordelaar

 

Sponsorcommissie:

Highlights van het afgelopen jaar: de nieuwe kleding met nieuwe sponsoringuiting, de borden langs de velden zijn vervangen voor doeken. De administratie in All United is helemaal op orde. Opgehaald aan sponsorgelden ruim 30K. Maar ook hier belangrijk!! Aankomend jaar op zoek naar nieuwe leden in deze commissie.

LET OP!!!

Er zijn vacatures bij de sponsorcommissie – Wie wil helpen?

Nieuwe sponsors: Flipse Makelaardij – Profile – Kwekkeboom – Hammer Fysio – VSO Makelaars – Taxi Centrale Dronten – Orthodontiepraktijk Suydersee

Verlenging: Gavi Wijnkopers – Polderzoom boerenkaas – Hema – Autorijschool John Breet - 

Vraag tijdens de presentatie van J.S.  – de club werft sponsoren en aan de andere kant moeten leden het shirt kopen, dit voelt bij hem niet goed.

Voorheen betaalde de sponsor de kleding en de opdruk en bleef er weinig geld over voor naar de club. Nu is dat anders. De sponsor ondersteunt de club en als lid koop je gewoon een shirt (zoals bij elke andere sport).

 

Communicatie commissie:

De commissie presenteert hetgeen ze voor de club doen. Communicatie commissie ‘voor al uw MHC Flevoland nieuws!’

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van commissie lid D.V.. Heren 1 speler F.vT. heeft zijn plek ingenomen!

Heb je een leuk bericht of mooie foto? Mail naar communicatie@mhcflevoland.nl

LET OP!!!

Er is een vacature bij de communicatiecommissie – Wie wil helpen?

Er wordt wat gediscussieerd over mededelingen versturen via de What’sApp groepen. Het gaat erom dat de jeugd bijna geen mailbox meer bekijkt. Marius Klerk geeft aan dat linkjes sturen via What’sApp beter is dan een mail sturen. Deze linkjes refereren aan een actuele item op de website. Zo wordt de website ook bekeken. 

Ook wordt er gevraagd of er een onderzoek gedaan kan worden om via All-United een MHC Flevoland App te activeren. Voor een besloten groep mensen (de leden)

Dit gaat wel geld kosten. Op dit moment betalen we geen abonnementskosten voor de website (sponsoring VWA) bij All-United kost een uitgebreid abonnement minimaal 1000 euro abonnement.

 

Barcommissie:

De vz van de barcie presenteert:

 1. de start van het seizoen was voor onze gasten en leden niet zo prettig, want we sloten 2 weekenden lang de keuken.
 2. 5 Commissieleden stopten eind vorig seizoen en daardoor kampten wij met een tekort aan hulp.
 3. Zaterdagochtend 29 september zijn we met een aantal andere vrijwilligers de ouders van onze jeugd langsgegaan om te vragen of zij een commissie zouden willen versterken.
 4. Het resultaat 16 nieuwe commissieleden voor de bar!!!

Aan de bar kan nu contactloos betaald worden – heel prettig. En we tappen nu Swinckels bier.

LET OP!!!

Er is een vacature bij de barcommissie – Wie wil helpen?

 

Toernooicommissie:

De vz presenteerde hetgeen de toernooicommissie wilde laten weten.

LET OP!!!

Er is een vacature bij de toernooicommissie – Wie wil helpen?

Wat is er het afgelopen jaar zoal gedaan:

 1. Hockeytoernooi voor basisonderwijs (2018 waren 144 deelnemers uit groep 6)
 2. Rabobank paashockeytoernooi
 3. Landelijke voorronde dag voortgezet onderwijs (4e jaar)
 4. Polder Hockey League (PHL)

 

Jeugdbestuur:

L.B. presenteerde een aantal sheets. Alle activiteiten worden goed aangegeven op A4 clicklijsten in de toiletten en kantine.

Jeugdcie wordt vanaf dit jaar begeleid door R.S.. Een vraag uit het publiek: wat is het beleid vh jeugdbestuur in de zwarte pieten kwestie? Antwoord: wij kiezen voor de zwarte piet – dat is het leukste. Onherkenbaar voor de kinderen.

 

Klusclub:

Vorig jaar de opbrengst van de Pre-Christmas Party voor het grootste deel voor het waterveld. Het overige (kleinere) deel is voor de tribune. Dit jaar gaat de gehele opbrengst naar de Pre-Christmas Party.

Heb je leuke ideeën dan kan je die ook altijd aan het bestuur doorgeven en dan gaan we kijken wat we er mee kunnen doen.

Help ons ons gemeenschappelijke doel te verwezenlijken…. Meer gezelligheid en gastvrijheid in en rondom het clubgebouw…. Zeg nou zelf, daar kan je toch geen NEE tegen zeggen.

 

Financieel jaarverslag / verslag kascontrolecommissie

De penningmeester legt het e.e.a. uit n.a.v. de resultatenrekening en de balans. Hieronder een beknopte samenvatting:

Het boekjaar 2017-2018 is een bijzonder jaar. We zijn gestart met het genereren van extra opbrengsten voor het waterveld en we hebben een jubileumfeest gehouden op de laatste dag van ons boekjaar. Er is een mooi resultaat geboekt dat we kunnen onderverdelen in opbrengsten voor het waterveld en een netto resultaat dat we als club zelf hebben gedraaid. Precies volgens de begroting.
Door het teruglopend aantal leden vallen helaas de contributie inkomsten ook tegen. Gelukkig hebben we ook aan de kosten kant goed opgelet waardoor we volgens onze begroting uitkomen.
De hoge bankstand aan het einde van het jaar kan verklaart worden door de opbrengsten van het jubileumfeest en deels club van honderd.  Na 1 juli is deze bankstand dan ook aangewend om de facturen van het feest te betalen en het resultaat van het waterveld over te hevelen naar de waterveld rekening. Dit boekjaar zullen we de debiteurenstand nog verder gaan terug dringen en nog meer acties ondernemen voor het waterveld waarbij we uiteraard het resultaat van de club zelf ook niet uit het oog zullen verliezen.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor deze heldere presentatie.

Ook dank aan de kascommissie…

ALV geeft accoord en verleent decharge.

Naast G.K. wordt er een nieuwe kandidaat gevraagd voor de komende twee jaar binnen de kascie. Helaas geen nieuwe aanmeldingen. Waardoor J.vD. aangeeft weer in de commissie te willen. Het is niet gebruikelijk dat iemand langer blijft zitten. De ALV wordt om toestemming gevraagd om haar voor de 3e achtereenvolgende keer deel uit te laten maken van de kascontrolecommissie. Deze tekst is uit de ALV notulen van 2017. Echter dit was niet volgens de regels, waardoor P.deR. bereid was gevonden om in de kascie plaats te nemen. Dit jaar zwaait G.K. af en zal J.vD. in de kascontrolecommissie plaats nemen.

 

Herverkiezing bestuursleden:

 • Voorzitter :  H.E. (2jr)
 • Bestuurslid : E.B.(1jr)

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Vergadering is accoord.

 

Benoeming tot ere-lid

B.P. wordt tot ere-lid benoemt  – van harte gefeliciteerd

 

Korte pauze

Begroting / contributie

Elske presenteert de begroting 2018/2019

Contributievoorstel 2019-2020 wordt aangenomen.

 

Waterveld – presentatie voorzitter

 • Veld 1 wordt als eerste vervangen
 • Constructie blijft huren van gemeente
 • Gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud
 • MHC draagt de extra exploitatiekosten (water)
 • Versnelde afschrijvingskosten niet door MHC
 • Financieringsvoorstel was voor 130 k:

1/3 gemeente en 2/3 vereniging d.m.v. “ledenacties/sponsoring”, reserve club, lening bij gemeente (renteloos)

Maar de huidige stand van zaken is:

Sportbeleidsplan gemeente geeft ruimte tot 50% van additionele kosten

Dus mogelijk maar 65k + 10k (onvoorzien) = 75k nodig. Geen lening bij gemeente dus!

De tijdspanning, tot nu toe:

 • 30 juni 2018 jl. ondertekening intentieverklaring met gemeente
 • Op dit moment het uitwerken met gemeente van een PVE
 • Q1 2019 aanbesteden
 • Q2 2019 Gunning en aanleg

De voorzitter en M.B. nemen zitting in projectgroep waterveld bij gemeente. (inclusief PVE) De waterveldcommissie maakt keuzes in relatie tot mogelijkheden en financiële middelen .

Er wordt nu een planning gemaakt voor het ophalen van 75k. Er worden activiteiten georganiseerd de komende maanden. Met hulp van jullie!!!

Juni    2018   Lustrumfeest

Sept    2018   Grote clubactie

Okt      2018   Stroopwafelverkoop

Dec     2018   Pre Christmas Party

April    2019   Sponsorloop met Fancyfair         

April    2019   Schuurfeest

Juni    2019   Openingsfeest Waterveld

 

Mededelingen – geen mededelingen

 

Rondvraag – geen rondvraag

 

Sluiting

Deel deze pagina

12

13 jan 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering

Hierbij de notulen van de  Algemene Ledenvergadering die op vrijdag 23 november j.l. gehouden werd. Het lezen absoluut waard!
Notulen Algemene Ledenvergadering

13 jan 2019

Sponsorcommissie zoekt nieuwe leden!

Na jaren van inzet zal aan het eind van dit seizoen nagenoeg de voltallig sponsorcommissie er mee stoppen. Het is tijd het stokje over te dragen naar ouders van de jonge generatie hockeyers. De afgelopen maand hebben zich al twee nieuwe leden aangemeld, maar dat is niet genoeg om deze commissie draaiende te houden.

We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe leden om deze (belangrijke) commissie voort te zetten, en willen ook graag nog voldoende tijd hebben de zaken over te dragen. Heb je zin en tijd, ben je sterk in het onderhouden van relaties en het aanboren van nieuwe, dan ben jij degene die ons kan helpen. Wil je meer informatie, neem dan contact op met de sponsorcommissie (sponsor@mhcflevoland.nl)

Sponsorcommissie zoekt nieuwe leden!

5 dec 2018

Geen nieuwsbrief tijdens winterstop!

De winter is begonnen en dat betekent voor de communicatie commissie ook een kleine pauze.

Natuurlijk houden we tijdens de winterstop wel de site en facebook up to date, maar er zal tot het begin van de buitencompetitie in maart 2019 even geen maandelijkse nieuwsbrief verschijnen. Hierop maken we natuurlijk een uitzondering i.g.v. belangrijk nieuws!

Hou dus zelf de verschillende nieuwskanalen in de gaten!

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een mooi 2019! 

Geen nieuwsbrief tijdens winterstop!

5 dec 2018

Schaatsles tijdens winterstop?!

Vind je het jammer dat je in de winter niet kunt hockeyen? Wil je toch graag blijven trainen en bewegen? Houdt je ervan om buiten te sporten? Dan is schaatsen misschien iets voor jou? Hier lees je meer over de mooie samenwerking tussen STG en MHC!
Schaatsles tijdens winterstop?!

4 dec 2018

Scheidsrechters zaal

Indeling scheidsrechters zaal
Scheidsrechters zaal

1 dec 2018

Uitslag stroopwafelverkoop wedstrijd!

Het is zover, de U I T S L A G van de wedstrijd 'beste Stroopwafelverkoper' is bekend!

LET OP! De P r i j s u i t r e i k i n g = op zaterdag 8 december tijdens de Pre Christmas Party om 18 uur!

Uitslag stroopwafelverkoop wedstrijd!

25 nov 2018

A-Feest!

Op zaterdag 15 december staat er eindelijk weer een A+ feest op het programma! Hier lees je meer over dit themafeest en hoe je snel een kaartje voor jezelf en twee introducees kunt bemachtigen!

A-Feest!

19 nov 2018

20/11 Zaalbandjes uitgifte voor onze keepers

Bericht voor coaches en keepers: Op dinsdagavond 20 november is er de gelegenheid om de zaalbandjes bij het clubhuis op te halen tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Hier lees je meer.
20/11 Zaalbandjes uitgifte voor onze keepers

16 sep 2018

Nieuwe sponsorshirts

Afgelopen week is Klif18 Dronten begonnen met de distributie van onze nieuwe sponsorshirts. Klif heeft zijn uiterste best gedaan om de shirts zo snel mogelijk geleverd te krijgen. De reden dat dit niet bij de start van het seizoen kon plaatsvinden ligt in het feit dat wij als club de opgave van de maten door de ouders met zeer veel moeite hebben kunnen ophalen. De vereiste besteltermijn hebben wij als club daardoor overschreden.

Over het algemeen zien de shirts er mooi uit echter zijn er ook een aantal zaken waar we ons zorgen over maken:

Een veel gehoorde opmerking bij de jongste jeugd is dat de sponsoruiting op de rug vrij laag geplaatst is. De kledingcommissie heeft zich bij het plaatsen van reclame-uiting te houden aan de regels van de KNHB. Eén van deze regels is dat er boven de reclame-uiting een rugnummer geplaatst moet kunnen worden. Bij de vorige shirts hebben we hier bij de jongste jeugd rekening mee gehouden omdat deze niet met een rugnummer speelden en bij de overstap naar de D-tjes (ivm andere sponsor) altijd een ander shirt dienden te kopen. Bij de huidige sponsoring hebben alle jeugd teams dezelfde sponsor en komt de sponsoruiting dus ook op dezelfde plaats.

Er zijn ook geluiden over niet gecentreerd geplaatste sponsoruitingen. Het bestuur en de kledingcommissie zijn druk bezig alle opmerkingen te verzamelen. Zowel Klif als de drukker hebben onze eerste reacties al ontvangen en zijn er mee bezig. Mochten er nog meer opmerkingen zijn met betrekking tot de nieuwe shirts dan zullen wij deze verder verzamelen en doorgeven aan beide partijen. Zodra er meer bekend is, worden  jullie hierover geïnformeerd.

Er liggen nog veel shirts te wachten op een nieuwe eigenaar, aan iedeen het verzoek deze z.s.m op te halen zodat we zo snel mogelijk een compleet overzicht hebben en iedereen in de juiste shirts hockeyt.

Nieuwe sponsorshirts

16 sep 2018

Grote clubactie en stroopwafelverkoop

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk weten zijn we als club hard bezig om geld in te zamelen voor ons zo begeerde waterveld.

Inmiddels is er bij de jongste jeugd (E en D teams) gestart met de verkoop van de loten voor de grote clubactie. Deze opbrengst komt helemaal ten goede van het waterveld.

Omdat de jongste jeugd al driftig aan het verkopen is vragen we aan de A, B, C en senioren teams om de verkoop van de stroopwafels voor hun rekening te nemen. De pakjes stroopwafels kosten 2,50 euro en de opbrengst komt helemaal ten goede van ons waterveld

Het is de bedoeling dat je per team 8 dozen x 12 pakjes verkoopt, dus in totaal 96 pakjes. Een makkie dus ????

De coaches hebben/krijgen hierover een mail toegestuurd waar en wanneer ze de stroopwafels in ontvangst mogen nemen.

Wij wensen jullie veel succes en plezier bij de verkoop.

Grote clubactie en stroopwafelverkoop

7 sep 2018

Wij zoeken jou!

Wij zijn op zoek naar jou!

Want jij hebt een nieuwe, frisse blik op onze club en z'n vrijwilligers. Jij kunt je werkervaring heel goed inzetten binnen onze club. Jij wilt deel uitmaken van de nieuwe sportclub van je kind.

Of misschien ben je gewoon op zoek naar een leuke invulling van je vrije tijd, nieuwe contacten/vrienden of extra gezelligheid!  Laat ons weten wat jij voor ons kunt betekenen!

 

Wij zoeken jou!

5 sep 2018

Wedstrijdschema's en bardiensten

De wedstrijdschema's, bardiensten en trainingsschema's staan op de site onder "programma". 

Kijk even goed na wanneer jouw team bardienst heeft!

Wedstrijdschema's en bardiensten
12

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren